BUG跳过下载应用领取CF礼包

先打开活动地址,下面的5个地址可以领取相应的礼包,我就不多说

TGP:http://cf.qq.com/act/a20160706anniversary/tgp.htm

QQ蓝钻:http://cf.qq.com/act/a20160706anniversary/gamevip.htm

QQ黄钻:http://cf.qq.com/act/a20160706anniversary/vipqzone.htm

QQ浏览器:http://cf.qq.com/act/a20160706anniversary/browser.htm

电脑管家:http://cf.qq.com/act/a20160706anniversary/guanjian.htm

下面我给大家说的是另外一个漏洞,可能大家没有注意到,下面附视频:

活动网址: http://cf.qq.com/act/a20160706anniversary/

赞 (0)

评论 0